ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนิดา เงินขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐานะมาศ รัตน์รองใต้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0